Lắp đặt kho lạnh tại Quảng Nam

 Kho lạnh là những không gian, có kết cấu bảo ôn và được trang bị...